Devadatta, den vanhedrande lärjungen till Buddha

 
Den vilda elefanten elefanten Nalagiri böjer sig för Buddha

Detta har sagts av Den Välsignade och av en arahant och detta har jag hört:  

Besegrad av tre slags falsk Dhamma - med övermannat sinne - är Devadatta ohjälpligt dömd till förlust, till helvetet för en eon. Vilka tre? Besegrad av onda begär - med förkrossat sinne - är Devadatta ohjälpligt dömd till förlust, till helvetet under en eon. Besegrad av vänskap med onda människor - med övermannat sinne - är Devadatta ohjälpligt dömd till förlust, till helvetet under en eon. Och därtill kommer, han stannade ändå inte halvvägs med en ringa och tydlig insikt. Besegrad av dessa tre slags falsk Dhamma - med övermannat sinne är Devadatta ohjälpligt dömd till förlust, till helvetet för en eon.

Må ingen i världen  
någonsin bli återfödd  
med ont begär.  
Vet denna,  
genom sådant  
ont begär,  
hans bestämmelseort som  
är allas med onda begär.  

Jag har hört hur Devadatta
- betraktad som vis, lugn,  
klart lysande av redbarhet –  
slav under tanklöshet  
angrep Tathagata och föll till den med fyra portar  
skräckfyllda plats:  
Avici, det värsta helvetet.

Vem som än sammansvärjer sig mot  
någon som är fri från fördärv  
som inte utför onda dåd:  
det onda drabbar honom själv  
fördärvad i sinnet utan vördnad.  

Vem som än må tänka  
att besudla havet med en kruka  
med en kruka gift kan inte lyckas  
ty mängden vatten är ofantlig.

Så är det  
när någon med övervåld angriper  
Tathagata  
- som går rätta vägar  
med fridfullt sinne -  
ty övervåld hotar inte honom.  

En vis människa skall skaffa vänner  
skall vara tillsammans  
med en människa som han –  
vars väg en munk kan följa  
och nå slutet  
på lidande och oro.

(Ur Itivutika nr 89, De tre grupperna)  


Denna Devadatta har funnits i buddhismens minne ända till nutiden som den vanhedrande lärjungen till Buddha. Om Devadatta berättas det att han försökte döda Buddha vid tre tillfällen. Den första gången lejde han olika män for att döda Buddha. Den andra gången försökte Devadatta själv att vräka ner ett stort klippblock på vägen där Buddha gick. Blocket stötte ihop med ett annat när det rullade ner och en flisa träffade Buddhas fot som började blöda. Buddha sade med medkänsla: "Du dåraktiga, du har gjort många ogynnsamma gärningar i avsikt att skada Buddha. Nästa mordförsök mot Buddha av Devadatta inträffade när han gav en sup till den folkilskne elefanten Nalagiri och sedan hetsade honom mot Buddha.  Nalagiri fladdrade med öron, svans och snabel och rusade mot Buddha. Men Buddha strök elefanten över snabeln och talade mjukt med gränslös kärlek till honom. Nalagiri lugnade sig. Vördnadsfullt sopade han bort dammet från Buddhas huvud och strödde det över sitt eget huvud.

Devadatta var både Buddhas kusin och svåger och blev tidigt hans lärjunge.  Han var från början en bra munk och Bhante Sariputta berömde honom. Hur kunde en sådan munk förändras till den onda människa han blev? Han var långt från att bli en arahant, men var skicklig i övernaturliga ting. Men så småningom drevs Devadatta av begär efter världslig vinst och heder och så började hans avundsjuka mot Buddha. Han fick många efterföljare och blev populärare än Bhante Sariputta. Han ville till och med ta över ledarskapet över sanghan, men det nekade Buddha honom. Det var då han började konspirera mot Buddhas liv.

När han misslyckats med sina mordförsök, försökte han med hjälp av de fyrahundra lärjungar som han hade att med sveklig list få Buddha att tvinga munkarna till hårdare disciplin fast han visste att Buddha inte skulle godtaga hans förslag. På det sättet skulle Devadatta själv framstå som en plikttrogen munk och uppmuntrad av sina anhängare splittra sanghan och bli ledare för en ny. De regler Devadatta föreslog var att munkar skulle 1) leva i skogen 2) bara leva på tiggda allmosor, 3) bära kläder gjorda av trasor från sophögar och kyrkogårdar, 4) leva vid foten av ett träd, 5) aldrig mer äta fisk eller kött.

Buddha svarade bara på denna begäran att hans lärjungar var fria att ta till sig dessa regler om de ville men han kunde inte tvinga någon. Devadatta sökte dock före sin död tillflykt till Buddha.

Devadatta utförde två av de sex orättfärdiga ting som fördröjer en människas väg till Nibbana: att såra en Buddha och orsaka splittring i sanghan. För det dömdes han till helvetets värld enligt suttan om de tre grupperna.

Men i buddhismen varar aldrig något för evigt. Devadatta hade genom sitt liv som munk under den tidigare delen fått så mycket god kamma så det sägs att han i en fjärran framtid kommer att bli en Pacceka (ensam) Buddha vid namn Atthissara, som av egen kraft kan nå Upplysning.

Text:Kerstin Jönhagen