KÄLLA FÖRFATTARE ÖVERSÄTTNING
Ur kapitel 6, The Buddha and His Teachings Mahathera Narada Kerstin Jönhagen 2005-02-28


Tankar kring Dhammacakka sutta

 1. Buddhism grundar sig på personlig upplevelse. Som sådan är den rationell och inte spekulativ.

 2. Buddha förkastade all auktoritet och utvecklade en gyllene medelväg som helt och hållet var hans egen.

 3. Buddhism är en väg - magga.

 4. Buddhismens grundprincip är förståelse grundad på förnuftet.

 5. Blind tro finns inte.

 6. I stället för tro och dogmer betonas vikten av utövande. Större tro och dogmer kan inte befria en människa.

 7. Riter och ceremonier som betonas så starkt i Veda betyder inget i buddhism.

 8. Det finns inga gudar att blidka.

 9. Buddhismen har inga medlande präster.

 10. Etik - sila, koncentration - samadhi och visdom - pañña är nödvändiga beståndsdelar för att nå målet - Nibbana.

 11. Buddhismens grund är de Fyra Sanningarna som kan bekräftas genom upplevelse.

 12. De Fyra Sanningarna står i samband med ens person - följaktligen är buddhism inriktad på människan och inåtvänd.

 13. De blev upptäckta av Buddha och utan förpliktelse mot någon för denna upptäckt. Med hans egna ord: ”De var ohörda innan.”

 14. Därför att de är sanningar kan de inte ändras efterhand.

 15. Den första sanningen om lidande, som tar itu med naturen hos jaget eller den så kallade personligheten och livets olika skeden, ska analyseras, noga granskas och undersökas. Denna undersökning leder till en rätt förståelse av en själv.

 16. Förnuftsmässig förståelse av den första sanningen leder till upphörande av orsaken till lidande - den andra sanningen vilken tar itu med den vanliga människans psykiska attityd mot yttre sinnesobjekt.

 17. Den andra sanningen om lidande gäller en stark makt dold inom oss alla.

 18. Det är en stark osynlig mental kraft - begär - som är orsaken till livets motgångar.

 19. Den andra sanningen tar indirekt itu med föregående, närvarande och kommande liv.

 20. Förekomsten av en rad födslar accepteras alltså av Buddha.

 21. Doktrinen om kamma, dess resultat, förutsätts därigenom.

 22. Den tredje sanningen om lidandets upphörande som beror på en själv ligger bortom logiskt resonemang och är överjordisk (lokattara) till skillnad från de två första som är världsliga (lokiya).

 23. Den tredje sanningen är helt och hållet ett självförverkligande - en Dhamma som förstås av den mentala synförmågan.

 24. Den tredje sanningen förverkligas genom fullständig försakelse. Det är inte fråga om försakelse av yttre saker utan av fasthållande vid den yttre världen.

 25. Med det fullständiga upphörandet av detta fasthållande förverkligas den tredje sanningen. Man bör notera att enbart fullständigt upphörande av denna kraft inte är den tredje sanningen - Nibbana. Det skulle vara detsamma som förintelse. Nibbana blir förverkligad genom upphörande av denna kraft som binder en själv till det världsliga.

 26. Man bör också förstå att Nibbana inte är skapat utan uppnått. Det kan uppnås i själva detta livet. Därav följer att även om återfödelse är en av buddhismens huvuddoktriner så är buddhismen mål inte beroende av en framtida födelse.

 27. Den tredje sanningen förverkligas genom utveckling av den fjärde sanningen.

 28. För att en enda mäktig kraft skall upphöra måste åtta kraftfulla faktorer utvecklas.

 29. Alla dessa åtta faktorer är enbart mentala

 30. Åtta kraftfulla goda mentala krafter uppmanar till att angripa en enda dold ond kraft.

 31. Med total renhet, en fullständig befrielse från alla återkommande återfödslar, ett sinne befriat från alla begär är odödlighet (amata) en välsignelse som följer av denna mäktiga seger.

 32. Är denna befrielse en fullkomlighet eller total renhet? Det senare är att föredra.

 33. I varje fall måste man ställa frågan - vad börjar bli fullkomligt? - vad har blivit renat?
  Det finns ingen varelse eller evigt väsen i buddhismen utan där finns en ström av medvetande.
  Det är mer korrekt att säga att strömmen av medvetande har renats genom förstörelse av alla orenheter.