Kap 8 Paticca Samupada

 

Paticca betyder ”på grund av” eller ”beroende på”, Samuppada uppkomst eller upphov. Paticca Samuppada betyder alltså ordagrant ”beroende uppkomst” eller ”beroende upphov”.

Man måste komma ihåg att Paticca Samuppada endast handlar om födelse- och dödsprocessen och är inte en teori om livets yttersta uppkomst. Det handlar om orsaken till återfödelse och lidande, men försöker inte förklara världens ursprung och utveckling.

Okunnighet (avijja) är den första länken eller orsaken till livshjulet och skymmer all rätt förståelse.

På grund av okunnighet om De Fyra Ädla Sanningarna uppstår gestaltning/karmaprocessen (sankhara) – både etisk och oetisk. Gestaltningarna/karmaprocesserna, antingen goda eller dåliga, som beror på okunnighet måste få sina vederbörliga följder och har bara benägenhet att förlänga livsvandringen. Dock är goda handlingar viktiga för att få slut på livets onda.

Beroende på handlingarna/karmaprocesserna uppstår återfödelsemedvetande (viññana). Detta länkar det förflutna med det närvarande.

Samtidigt med uppkomsten av återfödelsemedvetandet uppstår sinne och kropp (nama-rupa)

De sex sinnesgrunderna (Salayatana) är den ofrånkomliga följden av sinne och kropp.

På grund det uppstår de sex känslointrycken (phassa), som leder till känslorna (Vedana).

Dessa fem, nämligen medvetande, sinne och kropp, sinnesgrunder, känslointryck och känslor, är följderna av föregående handlingar och kallas ”livets passiva sida”.

Beroende på känslor uppstår begär (Tanha). Begär resulterar i fastklamrande (Upadana). Fastklamrande orsakas av Kamma (Bhava), som i sin tur betingar kommande liv (Jati). Födelse är den ofrånkomliga följden av åldrande och död (Jara-marana).

Om det på grund av orsak kommer en följd, då måste också, om orsak upphör, följden upphöra.

Den motsatta ordningen i Paticca Samuppada gör detta tydligt.

Åldrande och död är möjligt i och med en fysisk-mental organism. En sådan organism måste födas, därför förebådar den födelse. Men födelse är den ofrånkomliga följden av tidigare handlingar eller Kamma. Kamma är betingat av fastklamrande som beror på begär. Sådant begär kan bara uppstå när det finns känsla. Känsla är det som uppstår genom kontakt mellan sinnen och objekt. Därför förebådar den sinnesorgan som inte kan finnas utan sinne och kropp. Där det finns ett sinne finns medvetande. Det är följden av tidigare gott och ont. Förvärvandet av gott och ont beror på okunnighet om ting som de verkligen är.

Hela formuleringen kan sammanfattas så här:

På grund av okunnighet uppstår Handlingar etiska och oetiska eller karmaprocessen.
På grund av Handlingar/karmaprocessen uppstår återfödelsemedvetande
På grund av återfödelsemedvetande uppstår Kropp och sinne.
På grund av kropp och sinne uppstår de sex Sinnesgrunderna
På grund av de sex sinnesgrunderna uppstår Känslointrycken.
På grund av känslointrycken uppstår Känslorna
På grund av känslorna uppstår Begären.
På grund av begären uppstår Fastklamrande
På grund av fastklamrande uppstår Handlingar/karmaprocessen.
På grund av Handlingar/karmaprocessen uppstår Återfödelsen
På grund av återfödelsen uppstår Ålderdom, Död, Sorg, Jämmer, Lidande, Bedrövelse och Förtvivlan.

Alltså verkar allt detta till att lidande uppstår. De två första av dessa tolv hör till det förflutna, de åtta i mitten till det nuvarande och de två sista till det kommande.

Allt upphörandet av Okunnighet leder till upphörande av Handlingar/karmaprocessen.

Okunnighetens upphörande utplånar Handlingar/karmaprocessen
Handlingar/karmaprocessens upphörande utplånar Återfödelsemedvetandet
Återfödelsemedvetandets upphörande utplånar Kroppen och sinnet
Kroppens och sinnets upphörande utplånar de sex Sinnesgrunderna
De sex Sinnesgrundernas upphörande utplånar Känslointrycken
Känslointryckens upphörande utplånar Känslorna
Känslornas upphörande utplånar Begären
Begärens upphörande utplånar Fastklamrande
Fastklamrandets upphörande utplånar Handlingar/karmaprocessen.
Handlingars/karmaprocessens. upphörande utplånar Återfödelsen
Återfödelsens upphörande utplånar Ålderdom, Död, Sorg, Jämmer, Lidande, Bedrövelse och Förtvivlan

Alltså verkar allt detta till att lidande upphör.

Denna process av orsak och följd fortsätter i oändlighet. Början av denna process kan inte bestämmas eftersom det är omöjligt att säga varifrån detta livsflöde kommer på grund bristande kunskap. Men när denna bristande kunskap vänds till kunskap och livsflödet har letts till Nibbanadhatu (Nibbana-inslagen med existensgrupperna), då kommer slutet på Samsaras livsprocess.