Paticca-samuppada-vibhanga sutta
Samyutta Nikaya XII.2

Analys av orsakskedjan


Den Välsignade vistades vid ett tillfälle i Savatthi.
Munkar, jag vill beskriva och analysera orsakskedjan för er.
Vad är orsakskedjan? 
På grund av okunnighet uppstår karmaprocessen. På grund av karmaprocessen uppstår medvetandet. På grund av medvetandet uppstår kropp och sinne. På grund av kropp och sinne uppstår de sex sinnesgrunderna. På grund av de sex sinnesgrunderna uppstår känslointrycken. På grund av känslointrycken uppstår känslorna. På grund av känslorna uppstår begären. På grund av begären uppstår fastklamrande. På grund av fastklamrande uppstår tillblivelseprocessen. På grund av tillblivelseprocessen uppstår återfödelsen. På grund av återfödelsen uppstår åldrande och död, sorg, jämmer, lidande, bedrövelse och förtvivlan uppstår också. Så uppstår denna hela mängd lidande.

Vad är åldrande och död? Vad som än åldras, förfaller, faller sönder, grånar, rynkas med avtagande livskraft, försvagning av förmåga hos olika varelser i den ena eller andra gruppen av varelser, det kallas åldrande. Vad som än avlider, försvinner, bryter upp, försvinner, dör, når slutskedet, är vid tidens slut, bryter ned de fem grupperna av existens, kastar bort kroppen, avbryter livsförmågan hos olika varelser i den ena eller andra gruppen av varelser, det kallas död.

Och vad är födelse? Vad som än föds, får liv, kommer ned, kommer till, kommer fram med uppkomst av de fem grupperna av existens och förvärv av sinnesgrunderna hos olika varelser i den ena eller andra gruppen av varelser, det kallas födelse.

Och vad är tillblivelse? Dessa tre är tillblivelse: tillblivelse av sinnlighet, tillblivelse av form och formlöshet. Det kallas tillblivelse.

Och vad är fastklamrande? Dessa fyra fastklamrande finns: fastklamrande vid sinnlighet, fastklamrande vid åsikt, fastklamrande vid regler och vanor och fastklamrandet vid tro på jaget. Detta kallas fastklamrande.

Och vad är begär? Det finns sex grupper av begär: begär efter former, begär efter ljud, begär efter dofter, begär efter smaker, begär efter det som är förnimbart för känseln, begär efter föreställningar. Det kallas begär.

Och vad är känsla? Det finns sex grupper av känsla: känsla som uppstår från ögonkontakt, känsla som uppstår från öronkontakt, känsla som uppstår från näskontakt, känsla som uppstår från tungkontakt, känsla som uppstår från kroppskontakt, känsla som uppstår från sinneskontakt. Det kallas känsla.

Och vad är kontakt? Det finns sex grupper av kontakt: ögonkontakt, öronkontakt, näskontakt, tungkontakt, kroppskontakt, sinneskontakt. Det kallas kontakt. 

Och vilka är de sex sinnesgrunderna? Det finns sex sinnesgrunder: syn, hörsel, lukt, smak, kropp, sinne. De kallas de sex sinnesgrunderna. 

Och vad är sinne - kropp? Känsla, varseblivning, avsikt, kontakt och uppmärksamhet: det kallas sinne. De fyra stora elementen och kroppens beroende av de fyra stora elementen: det kallas kropp. Detta, sinne och kropp kallas sinne - kropp.

Och vad är medvetande? Det finns sex grupper av medvetenhet: ögonmedvetande, öronmedvetande, näsmedvetande, tungmedvetande, kroppsmedvetande, sinnesmedvetande. Det kallas medvetande.
Och vad är krafterna (i karmaprocessen, tillblivelsen)? Dessa tre krafter finns: kroppens krafter, ordens krafter, sinnets krafter. Det kallas krafterna.

Och vad är okunnighet? Att inte känna till otillfredsställelse, inte känna till otillfredsställelsens ursprung, inte känna till otillfredsställelsens upphörande, inte känna till vägen som leder till otillfredsställelsens upphörande. Det kallas okunnighet.

Genom att okunnigheten totalt försvinner blir karmaprocessen utplånad
karmaprocessens upphörande utplånar medvetandet
medvetandets upphörande utplånar kroppen och sinnet
kroppens och sinnets upphörande utplånar de sex sinnegrunderna
de sex sinnesgrundernas upphörande utplånar känslointrycken
känslointryckens upphörande utplånar känslorna
känslornas upphörande utplånar begären
begärens upphörande utplånar fastklamrande
fastklamrandets upphörande utplånar tillblivelseprocessen
tillblivelseprocessens upphörande utplånar återfödelsen
återfödelsens upphörande utplånar åldrande och död
sorg, jämmer, lidande, bedrövelse och förtvivlan uppstår inte
Denna hela mängd lidande har upphört

(Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från www. accesstoinsight.org)