Uppmärksamhet - helt enkelt

Maindfulness In Plain English

Bhante Henepola Gunaratana

Introduktion


Amerikansk buddhism

Ämnet för denna bok är träning i vipassanameditation. Upprepa, träning! Detta är en meditationsmanual, en guide steg för steg till insiktsmeditation. Den är avsedd att vara praktisk. Den är avsedd att användas.

Det finns redan många omfattande böcker om buddhism som filosofi och med teoretiska perspektiv på buddhistisk meditation. Om du är intresserad av detta material kan du läsa dessa böcker. Många av dem är utmärkta. Denna bok är en ”Gör-det-själv-beskrivning”. Den är skriven för dig som verkligen vill meditera och särskilt för dig som vill börja nu. Det finns mycket få kompetenta lärare i buddhistisk meditation i USA. Det är min avsikt att ge dig den grundinformation du behöver för att komma igång med flygande start. Bara den som följer handledningen kan säga om jag lyckats eller inte. Endast den som verkligen mediterar regelbundet och träget kan bedöma mina ansträngningar. Ingen bok kan omfatta varje problem som en meditatör kan hamna i. Så småningom behöver du träffa en kompetent lärare. Men på kort sikt fungerar grundreglerna. Full förståelse av dessa sidor kommer dock att ta lång tid.

Det finns många meditationsmetoder. Varje större religiös tradition har någon form av förfarande som de kallar meditation, och ordet används ofta mycket fritt. Så var medveten om att denna bok uteslutande handlar om vipassanameditation så som den lärs och praktiseras i syd- och sydostasiatisk buddhism. Man brukar översätta med ordet insiktsmeditation,  eftersom syftet i den metoden är att ge meditatören insikt i naturens verklighet och exakt förståelse för hur allting fungerar.

På det hela taget skiljer sig buddhismen helt från de teologiska religioner som västerlänningar är mest bekanta med. Den ger en direkt möjlighet att komma in i en andlig och gudomlig värld utan att vända sig till gudar eller andra ”förmedlare”. Den är objektiv, mycket mer nära vad vi skulle kalla psykologi än till vad vi vanligen skulle kalla religion. Den innebär en ständigt pågående undersökning av verkligheten, en mikroskopisk granskning av den rena varseblivningsprocessen. Dess avsikt är att genomskåda de slöjor av lögner och illusioner som vi normalt betraktar världen genom och alltså visa verklighetens grundstruktur. Vipassana är en fin gammal teknik för just detta.

Theravadabuddhism ger oss en effektiv metod för att undersöka sinnets djupare plan ner till medvetenhetens rot. Den skänker också en helhet av vördnad och ritualer som dessa tekniker ingår i. Denna vackra tradition är det naturliga resultatet av tvåtusenfemhundra års utveckling inom de höga traditionella kulturerna i Syd - och Sydostasien.

Denna bok vill göra allt för att sålla bort det utsmyckade och fundamentala och endast presentera den enkla rena sanningen. De läsare som tycker om riter kan undersöka theravadabruk i andra böcker och finna att det finns en stor mängd av seder och ceremonier, en rik tradition full av skönhet och innebörd. Den som är mer saklig kan använda bara metoderna och tillämpa dem i vilket filosofiskt eller emotionellt sammanhang som han eller hon önskar. Träningen är det viktiga.

Skillnaden mellan vipassanameditation och andra typer av meditation är viktig och nödvändig att förstå. Buddhism inriktar sig på två slags meditationsmetoder. De är olika mentala tekniker, har olika uppgift eller slag av medvetenhet. På pali, theravadalitteraturens originalspråk, kallas de ”vipassana” och ”samatha”.

Vipassana kan översättas med ”insikt”, en klar medvetenhet om exakt vad som händer när det händer. Samatha kan översättas med ”koncentration” eller ”lugn”. Det är ett tillstånd där sinnet gått till vila, är inriktat endast på ett objekt och inte tillåts att vandra. När detta gjorts präglas kropp och sinne av ett djupt lugn, ett tillstånd av lugn som man måste uppleva för att kunna förstå. De flesta meditationssystem innehåller inslag av samatha. Meditatören inriktar sitt sinne på något objekt, till exempel en bön, en recitation, en ljuslåga, en religiös bild, och utesluter alla andra tankar och intryck från medvetandet. Resultatet blir ett tillstånd av hänryckning som pågår tills meditatören avslutar sittningen. Det är vackert, härligt, meningsfullt och lockande, men bara tillfälligt. Vipassanameditation ger det andra inslaget, insikt.

Vipassanameditatören använder sin koncentration som ett verktyg att bryta sönder den mur av illusioner som avskärmar honom/henne från verklighetens levande ljus. Det är en gradvis process av ständigt ökad medvetenhet ända in till det arbete som verkligheten utför i det inre. Det tar år men en dag bryter sig meditatören genom muren och tumlar in i ljusets tillvaro. Förändringen är fullständig. Det kallas befrielse, och den är beständig. Befrielse är målet i alla buddhistiska metoder och övningar. Men vägen att nå målet är ganska skiftande.

Det finns ett enormt antal olika sekter inom buddhismen. Men de delas in i två stora tankeströmningar – mahayana och theravada. Mahayanabuddhism är utbredd i Östasien och har format kulturen i Kina, Korea, Japan, Nepal, Tibet och Vietnam. Den mest kända av mahayanatraditionerna är zen som till största delen utövas i Japan, Korea, Vietnam och USA. Theravadatraditionen praktiseras i Syd – och Sydostasien i Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos och Kambodja.

Den traditionella theravadalitteraturen beskriver både samathametoden (koncentration och lugnande av sinnet) och vipassanametoden (insikt eller klar medvetenhet). Fyrtio olika meditationsobjekt beskrivs i palilitteraturen. De rekommenderas både som objekt för koncentrationen och objekt för utforskning som leder till insikt. Men detta är en grundhandbok och begränsar sig till det mest primära av dessa rekommenderade objekt – andningen. Denna bok är en introduktion för att uppnå medvetenhet enbart genom uppmärksamhet på och klar förståelse av hela andningens process. Genom att fästa sin uppmärksamhet på andningen och vara med den, införlivar meditatören iakttagelsen med hela sin egen värld. Han eller hon lär sig att betrakta förändringar som inträffar i alla fysiska upplevelser, i känslor och sinnesintryck. Han eller hon lär sig att studera sina egna mentala aktiviteter och växlingarna i själva medvetandet. Alla dessa förändringar pågår ständigt och finns med i varje ögonblick av våra upplevelser.

Meditation är en levande handling, som av naturen är experimenterande. Den kan inte läras ut bara som ett kunskapsämne. Processens levande hjärta måste komma från lärarens egna personliga erfarenhet. Ändå finns det mycket nerskrivet i ämnet som är resultatet från några av de mest lysande och djupt begåvade människor som någonsin funnits på jorden. Denna litteratur är värd att lägga märke till. De flesta av huvudpunkterna i denna bok har hämtats från Tipitaka, den samling i tre delar där Buddhas ursprungliga undervisning har upptecknats. Tipitaka består av Vinaya, reglerna för munkar, nunnor och lekfolk, suttorna, Buddhas tal  inför allmänheten och Abhidhamma, en rad djupt psyko-filosofiska tal.

Under det första århundradet efter Kristus, skrev en lärd och framstående buddhist, Upatissa, verket Vimuttimagga (Vägen till frihet) där han sammanfattade Buddhas undervisning om meditation. På 400-talet e Kr behandlade en annan betydande buddhist, Buddhaghosa, samma ämne i en annan lärd avhandling, Visuddhimagga (Vägen till renhet), som är standardtexten om meditation även idag. Moderna meditationslärare hänvisar till Tipitaka och till sin egen personliga erfarenhet. Det är min mening att ge de tydligaste och mest exakta anvisningarna för vipassanameditation som det är möjligt att göra på engelska. Men denna bok får du en fot innanför dörren. Det är ditt val att ta de få första stegen på vägen till upptäckten om vem du är och vad allt betyder. Det är en resa som är värd att ta. Jag önskar du lyckas.

 


BOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING