Uppmärksamhet - helt enkelt

Maindfulness In Plain English

Bhante Henepola Gunaratana

Kap 2
Meditation: Vad det inte är


Meditation är ett ord. Du har hört ordet förut, annars skulle du inte ha skaffat den här boken. Tankeprocessen arbetar genom association och alla möjliga associationer är förknippade med ordet ”meditation”. En del av dem är säkert riktiga och andra är helt kollriga. Några gäller andra meditationsmetoder och har inget att göra med vipassanateknik. Vi behöver alltså rensa ut några av våra egna överspända idéer så att vi kan ta emot ny information utan problem. Vi startar med det mest tydliga.

Du ska inte få lära dig att begrunda din egen navel eller recitera hemliga ljud. Du skall inte besegra demoner eller använda osynliga energier. Det finns inget svart eller gult bälte och du skall inte raka huvudet eller bära turban. Du behöver inte ge bort alla dina tillhörigheter och gå i kloster. Faktiskt, om inte ditt liv är osedligt eller kaotiskt, kan du börja genast och nå framsteg.  Låter det inte ganska uppmuntrande!

Det finns en mängd böcker om meditation. De flesta av dem är skrivna utifrån någon särskild religiös eller filosofisk tradition, och många författare har inte brytt sig om att påpeka detta. De gör uttalanden om denna meditation som om den var vedertagen lag, men som i själva verket innebär högst detaljerade metoder för just denna speciella träningsmetod. Resultatet blir lite förvirrande. Värre är ändå uppbådet av komplicerade teorier och tänkbara förklaringar, den ena underliga än den andra. Resultatet blir en enorm röra av motsägelsefulla åsikter följt av en mängd ovidkommande information. Denna bok är speciell. Den behandlar enbart meditationstekniken i vipassana. Du kommer att lära dig att betrakta hur ditt eget sinne fungerar på ett så lugnt och korrekt sätt så att du kommer att få ökad insikt om ditt eget sätt att reagera. Målet är uppmärksamhet, en  stark, koncentrerad uppmärksamhet i samverkan med din förmåga att bana väg i det inre arbetet till verkligheten själv.

Det finns många vanliga missuppfattningar om meditation. De dyker upp om och omigen hos de nya meditatörerna, samma frågor hela tiden. Det är bäst att ta itu med dessa frågor genast för de innebär förutfattade meningar som kan hindra din utveckling redan från början. Vi skall gå igenom dessa missuppfattningar en efter en och avfärda dem.

Missuppfattning 1
Meditation är bara en avslappningsteknik

Det som spökar här är ordet ”bara”. Avslappning är ett nyckelbegrepp inom meditation, men vipassanameditation siktar mot ett mycket högre mål. Ändå är detta begrepp väsentligt för många andra meditationsmetoder. All meditation lägger betoningen på koncentration av sinnet och låter sinnet vila i ett objekt eller en tanke. Meditera på allvar och tillräckligt grundligt och du når en djup och sällsam avspänning som kallas jhana. Det är ett tillstånd av ett så överlägset lugn att det kan liknas vid hänryckning. Det är en form av njutning som ligger över och bakom allt annat som kan förnimmas i medvetandets normala tillstånd. De flesta metoder stannar där. Detta är målet och när du når det upprepar du helt enkelt erfarenheten i resten av ditt liv. Så är det inte i vipassanameditation. Vipassana söker ett annat mål – uppmärksamhet. Koncentration och avslappning är bara nödvändiga instrument för uppmärksamhet. De är nödvändiga och har välgörande sidoeffekter. Men de är inte målet. Målet är insikt. Vipassanameditation är ett djupt religiöst bruk som avser att rena och omforma ditt dagliga liv. Skillnaderna mellan koncentration och insikt behandlas grundligare i kapitel 14.

Missuppfattning 2
Meditation innebär att falla i trans

Återigen ett påstående som helt riktigt kan tillämpas på speciella meditationsmetoder, dock inte på vipassana. Insiktsmeditation är inte någon form av hypnos. Du försöker inte utplåna ditt sinne så att det blir omedvetet. Du försöker inte att bli en känslolös grönsak. Tvärtom. Du kommer mer och mer att leva i samklang med dina egna emotionella förändringar.  Du kommer att lära dig att känna dig själv noggrannare och med allt större klarhet. När man lär denna teknik, händer det kanske att speciella tillstånd uppstår som verkar translika för betraktaren. Men det är faktiskt tvärtom. I hypnotisk trans är subjektet mottagligt för andras kontroll, men i djup koncentration behåller meditatören mycket under egen kontroll. Likheten är ytlig och i varje fall är förekomsten av sådana händelser inte syftet med vipassana. Jhanas djupa koncentration är alltså ett verktyg eller trappsteg på vägen till högre uppmärksamhet. Med vipassana menas utvecklingen av medvetenhet och uppmärksamhet. Om du tycker att du blir omedveten i din meditation, då mediterar du inte, åtminstone inte i den bemärkelse som ordet definieras i vipassanametoden. Så är det helt enkelt.

Missuppfattning 3
Meditation är mystik som vi inte kan förstå

Återigen, detta är nästan sant, men inte helt. Meditation påverkar nivåer av medvetandet som ligger djupare än symboliskt tänkande. Därför är det svårt att förklara meditation med ord. Men detta betyder inte att det inte kan begripas. Det finns djupare sätt att förstå än genom ord. Du förstår hur du ska gå. Förmodligen kan du inte beskriva det exakta system i vilket dina nerver och muskler arbetar tillsammans under förloppet. Men du kan göra det. Man måste förstå meditation på samma sätt, genom att meditera. Det är ingenting du kan lära dig genom abstrakta termer. Det måste upplevas. Meditation är inte någon själlös formel som ger ett automatiskt och förutsägbart resultat. Du kan aldrig riktigt förutsäga exakt vad som kommer upp i varje särskild sittning. Det är utforskning och ett experiment och ett äventyr varje gång. Faktiskt är detta så sant att om du börjar få en känsla av förutsägelse och enformighet i din träning så betyder det att du har spårat ur någonstans och du är på väg att stagnera. Att lära sig att betrakta varje sekund som om det var den första och enda i universum är det väsentliga i vipassanameditation.

Missuppfattning 4
Syftet med meditation är att bli en psykisk övermänniska

Nej syftet med meditation är att utveckla medvetenhet.. Att lära sig tankeläsning är inte huvudsaken. Levitation är inget mål. Målet är befrielse. Det finns förbindelse mellan psykiska fenomen och meditation, men sambandet är något invecklat. Under tidiga stadier hos en meditatör kan sådana fenomen uppstå, men de behöver inte göra det. En del människor kanske får en intuitiv upplevelse av minnen från tidigare liv, andra får det inte. I vilket fall som helst, så betraktas detta inte som en välutvecklad psykisk förmåga. Inte heller skall man lägga obefogad vikt vid dem. Sådana fenomen är faktiskt ganska farliga för nybörjare därför att de är alltför lockande. Det kan bli en egotripp som kan lura dig bort från vägen. Det bästa rådet är att inte bry dig om dessa fenomen. Om de uppstår, är det bra. Om de inte gör det, så är det också bra. Det finns en tidpunkt i meditatörens utveckling när han eller hon kanske skulle kunna göra särskilda övningar för att utveckla psykiska krafter. Detta när han eller hon nått en mycket djup nivå av jhana och kan vara tillräckligt skicklig för att arbeta med sådana krafter utan risk för att de skall springa iväg utan kontroll eller ta över hans eller hennes liv. Han eller hon kan då utveckla dem grundligt i syfte att hjälpa andra. Detta tillstånd uppstår bara efter decennier av träning. Så bekymra dig inte. Bara koncentrera dig på att utveckla mer och mer medvetenhet. Om röster och syner dyker upp, så notera dem bara och låt dem försvinna. Dras inte med i det.

Missförstånd 5
Meditation är farligt och en förståndig person bör hålla sig borta från det

Allting är farligt. Gå över gatan och du kan bli påkörd av en buss. Duscha och du kan halka och bryta nacken. Meditera och du kommer förmodligen att gräva fram en del obehagligt från ditt förflutna. Det du trängt undan har legat begravt där i ganska lång tid och kan vara skrämmande. Ingen aktivitet är helt utan risk, men det betyder inte att vi skall linda in oss i en skyddande kokong. Det är inte att leva. Det är för tidig död. Sättet att ta itu med en fara är att uppskatta hur stor den är, var den troligen finns och hur vi ska möta den när den uppstår. Det är avsikten med denna handbok. Vipassana är utveckling av medvetenhet. Detta är i sig inte farligt, tvärtom. Ökad medvetenhet är ett skydd mot fara. Rätt utförd är meditation en mycket mild och långsam process. Ta det lugnt och sakta och utvecklingen sker mycket naturligt. Ingenting skall tvingas fram. Senare kan du under en skicklig lärares noggranna uppsikt och beskyddande visdom skynda på din tillväxttakt genom en period av intensiv meditation. Men gör det lätt i början. Arbeta lugnt och allt kommer att ordna sig.

Missförstånd 6
Meditation är till för helgon och fromma människor, inte för vanligt folk

Denna inställning är mycket vanlig i Asien, där munkar och fromma människor möts med stor rituell vördnad. Det motsvarar nästan den amerikanska idoldyrkan av filmstjärnor och basebollhjältar. Bilden av dem är klichéartad och förstorar dessa människor som föräras en massa egenskaper som få människor kan leva upp till. Även i väst har vi delvis samma attityd till meditation. Vi har förväntningar på att en person som mediterar skall vara en extra from figur i vars mun smör aldrig vågar smälta. Efter lite kontakt med sådana människor försvinner denna illusion snabbt. De visar sig ofta vara människor med stor energi och glöd, människor med häpnadsväckande livskraft. Naturligtvis är det sant att de flesta fromma människor mediterar, men de mediterar inte för att de är fromma människor. Tvärtom är de fromma för att de mediterar. Meditation förde dem dit. De började meditera innan de blev fromma. Det är viktigt. Många som vill studera meditation tycks anse att en människa måste var moraliskt fullkomlig innan hon börjar meditera. Det är en ohållbar strategi. Moral fordrar en speciell grad av mental kontroll. Det är en förutsättning. Du kan inte följa en rad moraliska regler utan åtminstone lite självkontroll, och om ditt sinne hela tiden snurrar runt som i en centrifug förefaller självkontroll vara högst obefintlig. Så mental förfining måste komma först.

Det finns tre samverkande faktorer i buddhistisk meditation – etik, koncentration och visdom. Dessa tre faktorer ökar samtidigt efter hand som din träning fördjupas. Var och en av dem påverkar de andra så att dessa tre förfinas tillsammans, inte en åt gången. När du uppnår den visdom där du verkligen förstår en situation, införlivas automatiskt medkänsla med alla, vilket innebär att du helt naturligt håller tillbaka tankar, ord eller handlingar som skulle kunna skada dig själv eller andra. Ditt sätt att uppträda blir moraliskt otvunget . Det är bara när du inte förstår förhållanden som du skapar problem. Om du inte kan se följderna av ditt eget handlande gör du misstag. Den som väntar på att bli moraliskt fullkomlig innan hon börjar meditera kommer att få vänta förgäves. Äldre tiders visa säger att en sådan liknar en människa som väntar på att oceanen ska bli kav lugn så att hon kan gå och bada. För att förstå detta sammanhang bättre kan vi tänka oss flera nivåer av moral. Den lägsta nivån består av regler och föreskrifter som bestämts av någon annan. Som kan var din favoritguru. Det kan vara staten, din församlingsledare eller din fader. Det spelar ingen roll vem som skapat reglerna, allt du behöver göra på denna nivå är att lära reglerna och följa dem. En robot kan göra det. Även en tränad schimpans kan göra det om reglerna är tillräckligt enkla och om han får ett slag av en käpp varje gång han bryter mot någon av dem. Denna nivå kräver ingen meditation alls. Allt du behöver är reglerna och någon som svingar käppen.

Nästa nivå av moral innebär att lyda samma regler även om det inte finns någon som slår dig. Du lyder därför att du har inlemmat dig med dessa regler. Du slår dig själv varje gång du bryter mot någon av dem. Denna nivå kräver viss sinneskontroll. Om dina tankemönster är kaotiska, kommer också ditt beteende att bli kaotiskt. Mental utveckling minskar mentalt kaos. 

Det finns en tredje nivå av moral, fast termen etik kanske är bättre. Denna nivå täcker hela skalan, det är ett verkligt skifte av inriktning. På en etisk nivå följer man inte hårda och orubbliga regler som dikterats av en auktoritet. Man väljer sitt eget uppträdande efter vad  situationen kräver. Denna nivå kräver verklig intelligens och förmåga att bolla med alla faktorer vid varje tillfälle och komma fram till en både unik, kreativ och lämplig reaktion varje gång. Dessutom måste man i dessa individuella beslut höja sig över sin egen begränsning. Man måste förutsättningslöst se situationen i helhet utan att lägga vikt vid sina egna eller andras behov. Med andra ord, man måste vara fri från begär, hat, avund och allt annat själviskt bråte som hindrar en att se andras villkor. Bara då kan man välja de rätta handlingarna som är de bästa möjliga för situationen. Denna etiska nivå kräver verkligen meditation såvida du inte är född som helgon. Det finns ingen annan väg för att få denna förmåga.  Dessutom är valprocessen på denna nivå tröttande. Om du medvetet försöker att bolla med alla dessa faktorer i varje situation blir du utsliten. Intellektet kan inte hålla alla bollarna i luften samtidigt. Det blir för svårt. Lyckligtvis har en djupare nivå i medvetandet lättare att sortera. Meditation kan fullända din sorteringsprocess. Det är en sällsam känsla. 

En dag har du fått ett problem. Det verkar olösligt med en massa ”kanske”, och ”om och men.” Nästa dag när du diskar och tänker på något helt annat, så finns plötsligt lösningen där. Den bara dyker upp och du säger Aha! Och allt är löst. Denna slags intuition kan bara inträffa när du lösgör dig från problemets logiska sida och ger det djupa sinnet möjlighet att få tag i lösningen. Det medvetna sinnet får tag i det just så här. Meditation lär dig hur du ska komma loss från tankeprocessen. Det är den mentala konsten att stiga ut från sig själv, och det är en utmärkt teknik att använda i vardagslivet. Meditation är absolut inte någon träning som bara är avsedd för asketer och eremiter. Det är en praktisk förmåga som fokuserar på vardagshändelser och kan tillämpas av var och en. Meditation är inte världsfrämmande. 

Tyvärr skapar denna realitet olägenheter för vissa. De går in i träningen med förväntan på ögonblicklig kosmisk uppenbarelse med änglakör. Det de oftast får är en mer effektivt sätt att lösa problem på och bättre sätt att göra upp med andra. De är besvikna i onödan. Lösningen av problemen kommer först, änglakören tar lite längre tid.

Missförstånd 7
Meditation leder bort från verkligheten

Fel. Meditation leder till verkligheten. Meditation skyddar dig inte från livets smärta. Meditation låter dig forska så djupt i livets alla betingelser att du tränger igenom smärtans gränser och kommer bortom lidande. Vipassana är en praktik med det speciella syftet att inte blunda för verkligheten för att uppleva livet precis som det är och klara av just det du möter. Det skingrar förvillelserna och befriar dig från alla dessa belevade små lögner du säger till dig själv hela tiden. Vad som är, det är. Du är den du är och att ljuga för dig själv om dina egna svagheter och motiv binder dig bara ännu hårdare vid illusionens hjul. Vipassanameditation är inte ett försök att glömma sig själv eller att täcka över sina problem. Det innebär att du lär dig att se dig själv exakt som du är. Du ser vad som finns och accepterar det helt. Bara när du gör det kan du ändra.

Missförstånd 8
Meditation är ett utmärkt sätt för att bli upprymd

Tja, både ja och nej. Meditation för med sig underbara, sköna känslor. Men de är inte målet och de inträffar inte jämt. Dessutom, om du mediterar med den avsikten är det mindre sannolikt att de inträffar än om du bara mediterar för meditationens verkliga mål, som är ökad medvetenhet. Upprymdhet beror på avslappning och avslappning beror på befrielse från spänning. Att söka upprymdhet för in ett spänningsmoment som hindrar hela raden av händelser. Du kan bara nå upprymdhet och djup glädje om du inte jagar det. Dessutom, om euforiska och berusande känslor är det du är ute efter finns det enklare sätt att få dem. De finns på krogar och du kan få dem av skumma typer i gathörn över hela landet. Euforiska känslor är inte meditations mål. De kan komma ofta, men de bör betraktas som bieffekter. Ändå är det en verkligt trevlig bieffekt som kommer oftare och oftare ju längre du mediterar. Du kommer inte att få höra något tvivel om detta från erfarna meditatörer.

Missförstånd 9
Meditation är egoism

Det ser visserligen ut så. Meditatörerna sitter på sina små kuddar. Ger de blod? Arbetar de med katastrofoffer? Nej. Men låt oss undersöka deras motiv. Varför gör det här? Deras mål är att rena sitt sinne från ilska, fördomar och hat. De är aktivt engagerade i processen som minskar begär, spänning och okänslighet. Det är dessa egenskaper som blockerar medkänsla med andra. Innan de har försvunnit blir varje god sak någon gör bara en förlängning av hans eller hennes ego och blir i det långa loppet ingen verklig hjälp. Ondska i det godas namn är ett av de äldsta bedrägliga spelen. Storinkvisitorn i spanska inkvisitionen deklamerade de ståtligaste motiv.  Häxprocesserna utgav sig för att vara för samhällets bästa. Undersök erfarna meditatörers privatliv och du kommer att finna att många av dem är engagerade i humanitär hjälpverksamhet. Du finner dem sällan vara korsfarare som offrar någon människa för fromma idéers skull. Faktum är att vi är mer egoistiska än vi vet om. Egot hittar vägar att göra de mest ädla handlingar till skräp om man tillåter det att utvecklas fritt. I meditationen blir vi medvetna om oss själva precis som vi är och om de många subtila sätt som vi visar vår egen egoism på. Att rena dig själv från egoism är inte egoism.

Missuppfattning 10
Meditation är att sitta i upphöjda tankar

Fel igen. Det finns speciella metoder för att utveckla kontemplation. Men inte i Vipassana. Vipassana innebär träning av uppmärksamhet, medvetenhet. Medvetenhet om allt som finns, vare sig den högsta sanning eller det mest värdelösa strunt. Vad som är det är. Självklart kan upphöjda estetiska tankar dyka upp under din träning. Man behöver inte undvika dem. Inte heller försöka finna dem. De är bara trevliga bieffekter. Vipassana är en enkel träning. Det består i att direkt utforska verkliga företeelser utan färdiga idéer och utan mentala föreställningar som hakat upp sig på dem. Vipassana innebär att se ditt liv äga rum minut från minut utan förutfattade meningar. Det som inträffar, det inträffar. Det är mycket enkelt.

Missförstånd 11
Ett par veckors meditation och alla mina problem försvinner

Tyvärr, meditation är inte en snabbkur. Du kommer genast att se förändringar, men verkligt djupa effekter tar flera år. Det är precis så som universum är byggt. Inget av värde nås över en natt. Meditation är kämpigt på många vis. Det kräver en träning med varaktig disciplin som ibland också kan vara smärtsam . Du får resultat vid varje sittning, men dessa resultat är ofta mycket subtila. De sker djupt i sinnet bara för att visa sig mycket senare, och om du sitter där och konstant ser efter någon stor ögonblicklig förändring kommer du att missa de små ändringarna helt och hållet. Det gör dig missmodig, och du ger upp och försäkrar att några förändringar aldrig kommer att ske. Nyckeln heter tålamod. Tålamod. Om du inte lär dig något annat från meditationen kommer du att lära dig tålamod. Och det är bland de mest värdefulla och tillgängliga lärdomar man kan nå.


BOKENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING