Senaste rättning av småfel 06-09-03

ATT VÄCKA UPP MEDVETENHET - EN TRÄNINGSMETOD FÖR ATT NÅ INSIKT
av Bhante Paññaratana

 

Motsatsen till medvetenhet är själlöshet, andefattigdom, glömska, ouppmärksamhet. Insikt är förståelse av företeelsers riktiga verklighet och förvandling av mentalt liv..

Den högsta kunskapen är att allt är tomhet; allt är förverkligat, allenarådande tomhet. Det är inte tomhet så länge som vi håller fast vid tanken på en själ, så länge vi har begär och så länge som vi upplever lidande. Insikt befriar oss från träldom och okunnighet.

Vad är allenarådande tomhet? Det är:

 • befrielse från all karmisk gestaltning
 • övergivande av all bindning till och upphörande av återfödelse

Medvetenhet kännetecknas av icke-ytlig beskaffenhet. Det är

 • frånvaro av förvirring
 • icke-ovarsamhet

Medvetenheten är klar och kraftfull, den är klar som en molnfri himmel. Den kraftfulla uppmärksamma koncentrationen är förbunden med visdom

Detta tillstånd kallas "vaksam medvetenhet" . Här framträder ren kunskap som är fri från alla jämförelser som beror på okunnighet.

vad du sett såg du bara
vad du hört hörde du bara
vad du mött mötte du bara
du är medveten om jagmedvetande
att bli medveten om detta är vägen till förståelse

Den här objektiva metoden att betrakta företeelser är fri från personliga värderingar. Det är en metod att "se som det är" . Medvetenhet hindrar planlöst avvikande från ämnet med kringirrande vidlyftiga tankar, och sinnet befinner sig i verkligheten. På det här viset bestämmer sig sinnet, detta sinne som är så lättpåverkat och lynnigt, för sanningen och öppnar sig för den. Det är grunden till en högst omedelbar intuitiv förståelse.

Meditatören måste ta hela ansvaret för arbetsmetoden och träningen för att väcka upp medvetenhet och insikt. Det är ett krävande heltidsarbete. Det kräver ett beslutsamt hjärta som har starkt medvetande om livets villkor, lidandet som är oändligt, för att kunna utveckla en riktigt helgjuten person.

Buddhas mål är frigörelse och utplåning av alla begär och mental okunnighet. En människa som når det målet vinner en varaktig mental styrka och tillfredsställelse. Det leder till verklig frid och sinnesjämvikt

Brist på frid beror på hat, begär och okunnighet. Moralisk redbarhet, sila, gör att hatet förtvinar, lugn och effektiv koncentration, samadhi, driver ut begär, och en insiktsfull förståelse, pañña, av en människas inre värld driver ut okunnighet. Så rensas allt bort och en utveckling sker till fullständig inre frid. Det är den enda sanning som finns för sökaren av verklighet. Omfattningen i den yttre världen av kultur och bekvämligheter har en stor lockelse och dragningskraft. Det verkar intressant, men sökaren vet vad han behöver söka på andlig nivå. Han har en vision av en odelad enhet, en bestående skillnad mellan det upphöjda och det förgängliga. En sådan människa har redbarhet och integritet.

Hon har starkt förtroende för sin väg och hon känner den riktiga verkligheten. Hon vet hur hon ska använda medvetandet för att tränga in i insikten som visar vägen till den sanna naturen , till den ädla tomheten med dess smak av befrielse

När man använder uppmärksamheten så kan det leda till Nibbana. På vägen till Nibbana finns "De fyra paren" - ariya-puggala- , det vill säga de som

 • förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit:  > strömmarna
 • förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit:  > mer än en återfödelse,
 • förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit:  > återfödelse
 • förverkligat och njutit frukterna av att ha övervunnit : > arahantskap,

Det behövs stark medvetenhet för denna nivå och tills man når den kan det finnas väldigt farliga avvikelser.

Att väcka upp medvetenhet är ett ständigt pågående förlopp. Medvetenhet är en process och en funktion som kommer upp och dör varje sekund liksom alla andra mentala funktioner. Fastän medvetenhet är en grundläggande energi kan det fungera som en sinnesfunktion. Den medvetenheten har en kunskap att förvandla okunnighet till kunnighet till exempel i samband med rätt fattningsförmåga eller förståelse som kan beskrivas som, visdom, målmedveten kunskap, utforskande av företeelser, dvs utsätta dem för närmare granskning , fundera över dem. Att lära sig och bli skicklig, att analysera och reflektera med skarpsinne, urskillningsförmåga och genomträngande insikt och klar uppfattningsförmåga. När allt detta förenas med rätt koncentration som nära motsvarar mental stabilitet, ett sinne med klarhet, lugn och utan förvanskning återställs friden. Det innebär omedelbar intuition. Intuition eller förnuft utesluter inte normal kommunikation, men ger hela tiden måttlig stimulans till sinnet.

Minnet är en annan form av medvetenhet. Minnet fungerar i fyra olika steg

 • minnet väcks
 • man kommer ihåg
 • man hålls kvar i minnet
 • med utgångspunkt i det man minns föds nya tankar

Den franske författaren Marcel Proust berättar i sin stora roman "På spaning efter den tid som flytt", hur han en dag känner en doft som kommer mot honom. En glimt av något från flydda dagar kommer till honom och denna glimt ger en förbindelselänk till hela hans barndom som rullas fram i hans minne. Han upptäcker att det var doften av "madeleinkakor" som han känt. Hans upplevelse av minnet av denna doft väcker upp en förgången tid. Han skriver en roman. Hans mål är att erövra sitt liv genom att skapa det på nytt i konstens värld, där han kan låta sin värld bli fullständig och fullbordad. Vid slutet av romanen är berättaren luttrad och fylld av sorg över alltings förgänglighet. Han har inte längre några illusioner om människorna. Han har sett vad som finns bakom deras masker, han har upplevt deras svek, grymhet och opålitlighet. Han vet att människans strävan är både nödvändig och omöjlig. Världen är en plats för en ständigt pågående förändring som oavbrutet fortsätter. Ingen fasthet finns.

Medvetenhet och strävan till ett högt mål, frihet från lidande, påminner sökaren om den "åttafaldiga vägen", vikten av hög moral, sila, koncentration, samadhi, och visdom, pañña. Nyttan av att komma ihåg att vara medveten fungerar bra i sinnet hos den som söker. Det betyder att medvetenhet är en funktion som vaktar sinnet. Det kan jämföras med en oxe som spänns till en vagn. Oxen behövs för att få vagnen att rulla men det måste också finnas ett hjul för att vagnen ska kunna rulla. Både oxen och hjulet behövs alltså för att vagnen ska kunna göra ett bra arbete.

Denna process i sinnet är mycket invecklad, liksom sinnets selektiva förmåga och över huvud taget hela sinnets fullständiga funktionsduglighet. Det selektiva systemet fungerar precis som en kunglig rådgivare som sorterar ut goda underrättelser från dåliga. När kungen fattat beslut efter de råd han fått, är det ministern som organiserar arbetet och verkställer det. Iakttagande är som denne minister. Iakttagandet organiserar all den verksamhet sinnet behöver för att utveckla renhet och medvetenhet. Detta förhållande stöder strävan och utveckling.

Det fullständiga medvetandet ser alla brister och ofullkomligheter och hämtar de egenskaper som är nödvändiga.

Det kallas

 • Medvetenhetens högsta visdom (parama sadinapakka)
 • Medvetenhetens byggande av den rätta vägen (ariya magga pariyapanna sati)
 • Medvetenhetens väg (sati magganga)
 • Medvetenhetens upplysningsfaktorer (sati sambojjhanga)
 • Rätt medvetenhet (sammasati)

Utan medvetenhet finns det ingen uppbyggnad av kunskap och medvetenhet, sinnet bryts sönder i småbitar av sig själv (självdestruktion), det blir fragmentarisk, kan inte skaffa kunskap. Utan medvetenhet blir kunskapen ytlig.

Där saknas kunskap om det som samlats från olika relationer och dimensioner. Arbetet med att bli varse och urskilja är ett selektivt arbete eller konstruktiv förståelse.

För att få harmoni utan mentala konflikter måste oklarheter bort. Medvetenhet är en övervakande förmåga. Den leder till frånvaro av förvirring och till tankens klarhet. Med medvetenhet följer en skärpt förståelse och medvetenheten fungerar som en kontrollerande organisation.

Med medvetenhet följer energi av medvetenhetens andliga makt. Den kännetecknas av allvar som utplånar försumlighet.

Försumlighet verkar inom fem olika områden

 1. Försumlighet i uthållighet och fasta föresatser att göra gott.
 2. Försumlighet när uppförandet brutit genom vallen till världslighet.
 3. Försumlighet i att utplåna begären
 4. Försumlighet i att komma ihåg sitt ansvar
 5. Försumlighet i att praktisera och utveckla goda kvalitéer

Andlig makt är fyra mentala förmågor: känslor, perceptionsförmåga , medvetande och den mentala effekt som följer med medvetenhet och klar fattningsförmåga .

Livet är otillfredsställande tills man genom etik, glädje, mediterande tillit och viss förståelse kommer nära osårbarhet. Medvetenhetens metod är förståelse och stillhet skärpt av en ren etisk karaktär. Det kan inte finnas någon andlig fullkomlighet utan ett oklanderligt liv med glädje.

Metod:

 • Förfining av dygderna har inte tagits upp i det här sammanhanget, men det är indirekt viktigt när man väcker upp medvetenhet.
 • Läran om analys eller skarpsinne
 • En person som tänkt meditera måste träffa en meditationslärare som förstår denna persons karaktär och ge en rätt meditationsteknik eller meditationsobjekt för att han/hon ska kunna nå olika sinnestillstånd. För att nå dem behöver man uppmärksamhet.
 • Det finns två sorters sensuella karaktärer. Den ena kännetecknas av sensuella begär, den personligheten är utåtvänd. Den andra är osensuell och det är tro och förtröstan som utmärker denna personlighet som är inåtvänd.

Detta innebär att det finns olika sinnelag. Ett är mental långsamhet och ett annat mental skärpa, mental nervositet osv.

Detta sammanfattar medvetenheten på de olika nivåer som den kan fungera. Genom hela Buddhas lära talas om denna metod för att väcka upp medvetenheten.

Utan medvetenhet finns ingen utveckling - inget inträde till Dhammavärlden.